PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky platí pro prodej společnosti BDI Czech s.r.o., kromě objednávek podléhajících speciálním zákonům.

Ceny: Veškeré ceny jsou uvedeny jako netto ceny. Ceny položek těch komodit, které jsou ovlivněny vývojem na světových trzích, budou stanoveny v závislosti na aktuálních tržních podmínkách.

Oznámení o závadě dodaného výrobku: Závadu nelze reklamovat, není-li nahlášena do pěti (5) dnů od převzetí výrobku. Takové výrobky nesmí být vráceny bez písemného souhlasu ze strany společnosti BDI Czech s.r.o.

Daň z prodeje: Společnost BDI Czech s.r.o. účtuje při prodeji výrobků příslušnou daň z přidané hodnoty, státní a místní daně nebo jiné podobné daně v závislosti na jurisdikci, v níž společnost BDI Czech s.r.o. obchoduje, a to za každou položku, pro niž nebylo poskytnuto osvědčení o osvobození od takové daně. Takové výjimky, tedy osvobození od daně, musí být poskytnuty ještě před zpracováváním objednávky.

Platební podmínky: Pro zákazníky s úvěrovým rámcem schváleným společností BDI Czech s.r.o. je platební podmínka 30 dnů od data odeslání, není-li písemně dohodnuto jinak přímo se společností BDI Czech s.r.o.. Není-li zřízen úvěrový rámec, tak prosím uveďte platbu v hotovosti, šekem nebo bankovními platebními kartami typu Visa, Master Card, American Express a Discover. Slevy za hotovostní peněžní nebo očekávané platby nejsou povoleny. Veškeré platby musí být v místní měně v lokalitě dané obslužné (servisní) společnosti BDI Czech s.r.o., není-li dohodnuto jinak písemně přímo se společností BDI Czech s.r.o.. Společnost BDI Czech s.r.o. má plné právo započítání a odpočítání jakékoli dlužné částky. Neprovede-li některý zákazník platbu v rámci těchto podmínek, může společnost BDI Czech s.r.o. odložit své dodávky až do doby zrealizování takové platby nebo může podle vlastního uvážení zrušit veškeré objednávky, popř. libovolnou část do té doby nedodaných objednávek.

Kreditní (úvěrový) zůstatek: Zákazníci souhlasí s tím, že jakýkoli kreditní zůstatek (y) vystaveného úvěrového rámce bude použit do jednoho (1) roku od jeho vystavení. POKUD TENTO KREDITNÍ/ÚVĚROVÝ ZŮSTATEK (Y) NEUPLATNÍ NEBO NEVYŽÁDAJÍ DO JEDNOHO (1) ROKU, PAK BUDE TAKOVÝ ÚVĚROVÝ ZŮSTATEK ZRUŠEN NEBO PROPADNE A SPOLEČNOST BDI UŽ NEPONESE ŽÁDNOU DALŠÍ ODPOVĚDNOST.

Ne všechny platební podmínky jsou platné ve všech zemích.
 
Transakce kreditní kartou: Jako registrovaný držitel kreditní karty jste odpovědný za každou transakci na webové stránce. Údaje o kreditní kartě jsou vloženy přes zabezpečenou stránku a odeslány pomocí služby Paymetric XiSecure.

Vracení zboží a refundace / vracení peněz: Veškeré vracení zboží musí být předem písemně odsouhlaseno společností BDI Czech s.r.o.. Takové schválení vrácení zboží bude v plném rozsahu záležet na posouzení společnosti BDI Czech s.r.o.. Mohou se k němu vztahovat a účtovat poplatky za vrácení zboží nebo za přebalení takového zboží. Výrobky označené jako „Na zvláštní objednávku“, „Vyrobeno na objednávku“, „Nevypověditelné“ (nebo nezrušitelné) či „Nevratné“ a předměty/položky, které byly jakýmkoli způsobem změněny, vyrobeny nebo upraveny vysloveně na základě speciálního požadavku zákazníka, nemohou být vráceny. Po schválení vrácení vystaví společnost BDI Czech s.r.o. číslo „autorizace/povolení k vrácení zboží“ (RGA), které musí být součástí zpáteční zásilky. Společnost BDI Czech s.r.o. vynaloží přiměřené úsilí všechno ukončit a přičiní se o realizaci vrácení zboží do pěti (5) dnů od převzetí zboží. Před jakoukoli náhradou ve formě refundace (tedy navrácením peněz) bude společnost BDI Czech s.r.o. kontrolovat a stanovovat konečný stav vraceného výrobku, což může mít za následek odmítnutí vrácení uvedeného výrobku. Výše této náhrady může být závislá na poplatcích za vrácení zboží, přebalení vráceného zboží nebo na přepravních slevách. Ve všech případech si společnost BDI Czech s.r.o. vyhrazuje právo zamítnout, odmítnout nebo vyloučit vrácení jakéhokoli produktu/výrobku.

POSTUPY PŘI PŘEPRAVĚ
Pokud to společnost BDI Czech s.r.o. neschválí písemně, platí veškeré nákladní nebo jiné zvláštní podmínky přepravy pro vnitrostátní přepravu ve Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Evropě, Číně, Indii nebo ve kterékoli jiné zemi, v níž společnost BDI Czech s.r.o. podniká, nebo i mimo ně. Potřebujete-li více informací, obraťte se na místní pobočku ve vaší lokalitě. Veškeré přepravní poplatky nebo jakýkoli příplatek vynaložený na doplňkové služby, jako je vyzvednutí zboží zákazníkovým dopravcem nebo zvláštní zacházení se zbožím na místě určení, si musí hradit již zákazník sám. Vlastnictví (zákonný nárok na zboží) a riziko jeho ztráty přechází na zákazníka při předání zboží společnému přepravci. Poškodí-li se výrobek během přepravy, musí si zákazník podat reklamaci přímo u daného dopravce.

OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI BDI
Výrobky jsou prodávány jen s takovými zárukami, jaké poskytuje samotný výrobce zakoupeného výrobku a které může prodloužit pouze on. Společnost BDI Czech s.r.o. k nim už nepřidává vůbec žádnou jinou záruku a NEJSOU TAM POUŽITY VŮBEC ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY ZA PRODEJ TOHOTO VÝROBKU NEBO VHODNOST JEHO POUŽITÍ K URČITÉMU ÚČELU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZA VÍCE NEŽ VYČÍSLITELNOU CENU ZÁVADNÉHO VÝROBKU. Kupující je odpovědný za instalaci a používání výrobku v souladu s pokyny výrobce. Zaměstnanci společnosti BDI Czech s.r.o. nejsou oprávněni měnit podmínky této záruky (strategie záruční politiky). K veškerému prodeji se vztahují naše všeobecné obchodní podmínky prodeje, nedohodnou-li se výslovně jiné specifické požadavky.

VZDÁNÍ SE NEBO POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI
Jelikož rozměry v každém katalogu jsou sestaveny co nejpřesněji, jak je to jen možné, tak společnost BDI Czech s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za typografické chyby. Příslušný výrobce může změnit rozměry nebo čísla dílů nebo jiné informace bez předchozího upozornění. Aplikace/použití a vhodnost jakéhokoli výrobku jsou vysloveně na vlastní riziko a odpovědnost zákazníka.

Co nejrychleji (okamžitě) k dispozici: Společnost BDI Czech s.r.o. se bude v dobré víře snažit o rychlou nápravu nebo nějakou jinou úpravu týkající se jakéhokoli výrobku, jenž se ukáže být závadným, v rámci příslušné záruční doby poskytované ze strany výrobce zakoupeného výrobku. Před vrácením jakéhokoli výrobku kontaktujte ihned tu pobočku společnosti BDI Czech s.r.o., u níž jste výrobek zakoupili, uveďte datum a číslo původní faktury a popis závady.

Vhodnost výrobku: Mnoho zemí a lokalit má zákony a předpisy, jimiž se řídí prodej, stavba, instalace a/nebo používání výrobků k určitým účelům, jež se mohou lišit od těch, které platí v sousedních oblastech. Ačkoli se společnost BDI Czech s.r.o. snaží zajistit, aby její výrobky byly v souladu s těmito zákony, nemůže zaručit jejich dodržování a nemůže být odpovědná za to, jak je daný výrobek instalovaný nebo jak se používá. Před zakoupením a používáním výrobku si prosím přečtěte o použití uvedeného výrobku, jakož i místní zákony a předpisy, a ujistěte se o tom, že výrobek, instalace a používání je budou splňovat. Prodávané produkty jsou určené pouze pro obecné průmyslové použití, nikoli pro speciální aplikace.

Žádné záruky pro spotřebitele: Společnost BDI Czech s.r.o. neposkytuje žádné záruky pro ty, kteří jsou definováni jako spotřebitelé v Magnuson-Mossově zákoně o vylepšení záruky z dílny Federální obchodní komise.

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečnými látkami a informace o výrobku na základě návrhu kalifornského zákona 65: Karta bezpečnostních údajů (MSDS v překladu KBU) pro BOZP nebo jiné použití výrobku nebo agentura či oddělení bezpečnosti pracovníků, která pro příslušné vlády nebo státy, jako je například i stát Kalifornie, definuje nebezpečné látky a seznam známých výrobků, jež mohou způsobit rakovinu nebo reprodukční poškození, je vám plně k dispozici na místní pobočce společnosti BDI Czech s.r.o. nebo kontaktujte přímo společnost BDI, sídlící na adrese 8000 Hub Parkway, Cleveland, Ohio 44125, USA. Informace a doporučení uvedené v kartě bezpečnostních údajů nebo bezpečnostním listu dodaném výrobcem se považují za přesné a spolehlivé. Nicméně společnost BDI Czech s.r.o. neposkytuje žádnou záruku s ohledem na přesnost a spolehlivost informací nebo vhodnost uvedených doporučení. Společnost BDI Czech s.r.o. se zříká jakékoli a veškeré odpovědnosti vůči kterýmkoli uživatelům uvedeného výrobku, jelikož takové informace poskytuje výhradně výrobce příslušného výrobku.

Spravedlivé pracovní normy: Společnost BDI Czech s.r.o. potvrzuje, že veškeré její provozy jsou v souladu se všemi platnými požadavky vládních pracovních nebo zaměstnaneckých zákonů dané země nebo jiné jurisdikce, jako jsou zákony a předpisy o spravedlivých pracovních normách a nařízení amerického ministerstva práce.

DODATEČNÉ PODMÍNKY
Vyšší moc: Společnost BDI Czech s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo snížení výkonnosti v důsledku úplného nebo částečného vlivu vyšší moci, za přerušení práce, závady, neschopnost vyrábět výrobky, plnit dodávky nebo suroviny, nepříznivé povětrnostní podmínky nebo jiné okolnosti a příčiny působící mimo kontrolu společnosti BDI Czech s.r.o. při realizování jejích obchodních činností.

Zrušení (stornování): Jakékoli zrušení nebo stornování musí být písemně schváleno ze strany společnosti BDI Czech s.r.o. a může podléhat poplatkům za opakované uskladnění a dalším poplatkům.

Převedení na jiného: Zákazníci nesmí převést žádnou objednávku nebo žádné výhody z ní vyplývající na jiného bez písemného souhlasu společnosti BDI Czech s.r.o. Jakékoli uskutečnění postoupení nebo pokus o ně bez předchozího písemného souhlasu společnosti BDI Czech s.r.o. bude společnost BDI Czech s.r.o. opravňovat ke zrušení takové objednávky pro každého takového zákazníka.

Elektronický systém vzájemné výměny údajů: Pokud se společnost BDI Czech s.r.o. se zákazníkem dohodla na použití elektronického systému pro vzájemnou výměnu údajů (EDI) pro usnadnění obchodních transakcí, pak zákazník souhlasí s tím, že nebude zpochybňovat (i) jakoukoli smlouvu o prodeji vyplývající z EDI transakce podle ustanovení jakéhokoli zákona, bez ohledu na to, zda smlouvy musí být v písemné formě nebo podepsané signatáři, pro něž bude tímto závazná; nebo (ii) zpřístupní kopie EDI záznamů v rámci svých obchodních záznamů, s výjimkou nařízení z doslechu, zákonů o nejlepších důkazech nebo jiného podobného předpisu, a to na základě toho, že takové záznamy nevznikly nebo nebyly zachovány v listinné podobě. Společnost BDI a zákazník spolu projednají a dohodnou se na technických normách a metodách, jež použijí při realizaci EDI nákupů, a budou rovněž používat správné bezpečnostní postupy na ochranu EDI záznamů před neoprávněným přístupem. Obchodní záznamy vedené společností BDI Czech s.r.o. a týkající se EDI nákupů, které zrealizoval zákazník, musí být kontrolovatelné.

Změna (úprava) podmínek: Přijetí jakékoli objednávky společností BDI Czech s.r.o. podléhá souhlasu zákazníka se všemi podmínkami uvedenými v dokumentaci společnosti BDI Czech s.r.o. a souhlas kupujícího s těmito podmínkami se předpokládá od té doby, kdy kupující potvrdil přijetí souhlasu společnosti BDI Czech s.r.o., nebo od souhlasu kupujícího se všemi nebo některými částmi objednaného zboží nebo služeb. Žádný dodatek nebo změna podmínek nejsou závazné pro společnost BDI Czech s.r.o., nejsou-li písemně schváleny ze strany společnosti BDI Czech s.r.o. Obsahuje-li nákupní objednávka nebo jiná korespondence termíny nebo podmínky v rozporu s podmínkami uvedenými v souhlasném potvrzení vystaveném ze strany společnosti BDI Czech s.r.o., tak souhlas společnosti BDI Czech s.r.o. s přijetím jakékoli objednávky nesmí být považován za souhlas s jakýmikoli dalšími termíny a podmínkami a ani to nebude znamenat udělení výjimky od společnosti BDI Czech s.r.o. pro některý z termínů a podmínek obsažených v předchozím souhlasném potvrzení vystaveném ze strany společnosti BDI Czech s.r.o..

Kompletní dohoda: Termíny a podmínky ve formulářích společnosti BDI Czech s.r.o., potvrzení nebo oznámení, faktury, citace a katalogové obchodní podmínky jsou zde zahrnuty formou odvolávek a tvoří kompletní/úplnou a výlučnou/výhradní smlouvu mezi kupujícím a společností BDI Czech s.r.o..

Obchodovatelné materiály: Zákazník tímto potvrzuje, že se nakupuje tento materiál / tyto materiály jako „obchodovatelný materiál“, jak je to definováno v platných právních předpisech nebo předpisech upravujících nebezpečné výrobky nebo materiály v rámci příslušné země nebo jurisdikce, jako jsou předpisy o nebezpečných materiálech uvedené v hlavě 49 zákoníku, tj. sbírky federálních zákonů Spojených států amerických. Každý zákazník potvrzuje nákupem a převzetím jakéhokoli výrobku nebo služby prodávané společností BDI Czech s.r.o. takovému zákazníkovi, že jako zákazník nemá v úmyslu použít materiál/y pro přímou podporu hlavní obchodní činnosti zákazníka (což není doprava), a zákazník nemá v úmyslu prodávat dále uvedený materiál nebo ho přepravovat v jiném než zákazníkově vozidle nebo vozidle jeho zástupce nebo nástupce.

Odpuštění, volba práva/jurisdikce a místo konání případného soudu: Neschopnost kterékoli ze stran prosadit právo podle tohoto zákona nebo trvat na dodržování jakékoli podmínky nepředstavuje a nebude znamenat zřeknutí se tohoto práva nebo omluvu jakéhokoli následného neuskutečnění kteréhokoli takového termínu nebo podmínek druhou stranou. Veškeré transakce se musí řídit zákony země, státu nebo jiné jurisdikce, v níž se nachází místo podnikání společnosti BDI Czech s.r.o.. Touto jurisdikcí je ve Spojených státech amerických krajský soud v Cuyahoga County ve státě Ohio.

Žádné výhody pro třetí stranu: Ustanovení uvedená výše slouží k výlučnému prospěchu zde uvedených smluvních stran a neposkytují žádné právo, výhody nebo nároky jakékoli osobě nebo subjektu, který není přímým kupujícím uvedeného výrobku zakoupeného od společnosti BDI Czech s.r.o.