PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
Obchodné podmienky spoločnosti BDI, spol. s r.o.

Obchodné podmienky spoločnosti BDI, spol. s r.o.


Tieto obchodné podmienky platia pre predaj spoločnosti BDI, spol. s r.o., okrem objednávok podliehajúcich špeciálnym zákonom.
Ceny: Všetky ceny sú uvedené ako netto ceny. Ceny položiek tých komodít, ktoré sú ovplyvnené vývojom na svetových trhoch sa budú stanovovať v závislosti na aktuálnych trhových podmienkach.

Oznámenie o chybe dodaného výrobku: Nie je možné reklamovať nedostatok, pokiaľ nie je nahlásený do piatich (5) dní od prevzatia výrobku. Takéto výrobky nesmú byť vrátené bez písomného súhlasu zo strany spoločnosti BDI.

Daň z predaja: Spoločnosť BDI  účtuje pri predaji výrobkov príslušnú daň z pridanej hodnoty, štátne a miestne dane alebo iné podobné dane v závislosti na jurisdikcii, v ktorej spoločnosť BDI obchoduje a to na každú položku, pre ktorú nebolo poskytnuté osvedčenie o oslobodení od takejto dane. Takéto výnimky, teda oslobodenie od dane musí byť poskytnuté ešte pred spracovávaním objednávky.

Spoločnosť BDIExpress akceptuje certifikáty daňového oslobodenia len v prípade objednávok zadaných cez firemné kontá. Ak realizujete nákupy v mene firemných kont s číslom daňového oslobodenia, kontaktujte, prosím, spoločnosť BDI a požiadajte o aktualizáciu vášho konta v prípade, že je to možné pre Vašu krajinu.

Platobné podmienky: Pre zákazníkov s úverovým rámcom schváleným spoločnosťou BDI, je platobná podmienka 30 dní od dátumu odoslania, ak nie je písomne dohodnuté inak priamo so spoločnosťou BDI. Ak nie je zriadený úverový rámec, tak prosím uveďte platbu v hotovosti, šekom, alebo bankovými platobnými kartami typu Visa, Master Card, American Express a Discover. Zľavy za hotovostné peňažné alebo očakávané platby nie sú povolené. Všetky platby musia byť v miestnej mene v lokalite danej obslužnej (servisnej) spoločnosti BDI, pokiaľ nie je dohodnuté inak písomne priamo so spoločnosťou BDI. Spoločnosť BDI má plné právo započítania a odpočítania akejkoľvek dlžnej čiastky. Ak niektorý zákazník nevykoná platbu v rámci týchto podmienok, môže spoločnosť BDI odložiť svoje dodávky až do doby zrealizovania takejto platby, alebo môže, podľa vlastného uváženia, zrušiť všetky objednávky alebo ľubovoľnú časť dovtedy nedodaných objednávok.

Nie všetky platobné podmienky sú platné vo všetkých krajinách.

Transakcie kreditnou kartou: ako registrovaný držiteľ kreditnej karty ste zodpovedný za každú transakciu na webovej stránke. Údaje o kreditnej karte sú vložené cez zabezpečenú stránku a odoslané pomocou služby Paymetric XiSecure.“

Kreditný (úverový) zostatok: Zákazníci súhlasia s tým, že akýkoľvek kreditný zostatok (y) vystaveného úverového rámca bude použitý do jedného (1) roka od jeho vystavenia. AK SI TENTO KREDITNÝ/ÚVEROVÝ ZOSTATOK (Y) NEUPLATNIA ALEBO NEVYŽIADAJÚ DO JEDNÉHO (1) ROKA, POTOM BUDE TAKÝTO ÚVEROVÝ ZOSTATOK ZRUŠENÝ ALEBO PREPADNE, A SPOLOČNOSŤ BDI NEBUDE UŽ ZNÁŠAŤ ŽIADNU ĎALŠIU ZODPOVEDNOSŤ.

Vrátenie tovaru a refundácia/vrátenie peňazí: Všetky vrátenia tovaru musia byť vopred písomne odsúhlasené spoločnosťou BDI. Takéto schválenie vrátenia tovaru bude v plnom rozsahu záležať na zvážení spoločnosti BDI. Môžu sa na to vzťahovať a účtovať poplatky za vrátenie tovaru alebo za prebalenie takéhoto tovaru. Výrobky označené ako "Na zvláštnu objednávku", "Vyrobené na objednávku", "Nevypovedateľné" (či nezrušiteľné), alebo "Nevratné", alebo predmety/položky, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom zmenené, vyrobené alebo upravené vyslovene za základe zvláštnej požiadavky zákazníka, sa nemôžu vrátiť. Po schválení vrátenia vystaví spoločnosť BDI číslo "autorizácie/povolenia na vrátenie tovaru" (RGA), ktoré musí súčasťou spiatočnej zásielky. Spoločnosť BDI vyvinie primerané úsilie všetko ukončiť a vynasnaží sa zrealizovať vrátenie tovaru do piatich (5) dní od prevzatia tovaru. Pred akoukoľvek náhradou vo forme refundácie teda navrátenia peňazí, bude spoločnosť BDI kontrolovať a určovať konečný stav vráteného výrobku, čo môže mať za následok odmietnutie vrátenia uvedeného výrobku. Výška tejto náhrady môže byť závislá na poplatkoch za vrátenie tovaru, prebalenie vráteného tovaru alebo aj od prepravných zliav. Vo všetkých prípadoch, si spoločnosť BDI vyhradzuje právo zamietnuť, či odmietnuť, alebo vylúčiť vrátenie akéhokoľvek produktu/výrobku.

Osobný odber na pobočke:  Ak si zvolíte spôsob prepravy “osobný odber”, potrebujeme určitý čas na prípravu tovaru. Ak sa jedná o súrnu objednávku, zavolajte nám prosím, aby ste si preverili, kedy najskôr je možné tovar vyzdvihnúť.

POSTUPY PRI PREPRAVE
Pokiaľ to spoločnosť BDI neschváli písomne, tak platia všetky nákladné alebo iné zvláštne podmienky prepravy pre vnútroštátnu prepravu po Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku, Európe, Číne, Indii alebo v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej spoločnosť BDI podniká alebo aj mimo nich. Ak potrebujete viac informácií, tak sa obráťte na miestnu pobočku vo Vašej lokalite. Všetky prepravné poplatky alebo akýkoľvek príplatok vynaložený na doplnkové služby, ako je vyzdvihnutie tovaru zákazníkovým dopravcom alebo osobitné zaobchádzanie s tovarom na mieste určenia, si musí uhrádzať už samotný zákazník. Vlastníctvo (zákonný nárok na tovar) a riziko jeho straty prechádza na zákazníka pri odovzdaní tovaru spoločnému prepravcovi. Ak sa výrobok poškodí počas prepravy, musí si zákazník podať reklamáciu priamo u daného dopravcu.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI BDI
Výrobky sa predávajú iba s takými zárukami, ako ich poskytuje samotný výrobca zakúpeného výrobku a ktoré môže predĺžiť iba on. Spoločnosť BDI k nim už nepridáva vôbec žiadnu inú záruku a NIE SÚ TAM POUŽITÉ VÔBEC  ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ZA PREDAJ TOHTO VÝROBKU ALEBO VHODNOSTI JEHO POUŽITIA PRE URČITÝ ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO ZA VIAC AKO VYČÍSLITEĽNÚ CENU CHYBNÉHO VÝROBKU. Kupujúci je zodpovedný za inštaláciu a používanie výrobku v súlade s pokynmi výrobcu. Zamestnanci spoločnosti BDI nie sú oprávnení meniť podmienky tejto záruky (stratégia záručnej politiky). Na všetky predaje sa vzťahujú naše Všeobecné obchodné podmienky predaja, ak sa výslovne nedohodnú iné špecifické požiadavky.

VZDANIE SA ČI POTRETIE ZODPOVEDNOSTI
Keďže rozmery v každom katalógu sú zostavené čo najpresnejšie, ako je to len možné, tak spoločnosť BDI neznáša žiadnu zodpovednosť za typografické chyby. Príslušný výrobca môže zmeniť rozmery alebo čísla dielov alebo iné informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Aplikácia/použitie a vhodnosť akéhokoľvek výrobku je vyslovene na vlastné riziko a zodpovednosť zákazníka.

Čo najrýchlejšie (okamžite) k dispozícii: Spoločnosť BDI sa bude v dobrej viere snažiť o rýchlu nápravu alebo nejakú inú úpravu týkajúcu sa ktoréhokoľvek výrobku, ktorý sa ukáže byť pokazený, v rámci príslušnej záručnej doby poskytovanej zo strany výrobcu zakúpeného výrobku. Pred vrátením akéhokoľvek výrobku, kontaktujte ihneď tú pobočku spoločnosti BDI, z ktorej ste si výrobok zakúpili, uveďte dátum a číslo pôvodnej faktúry a popis závady.

Vhodnosť výrobku: Mnoho krajín a lokalít má zákony a predpisy, ktorými sa riadi predaj, stavba, inštalácia a/alebo používanie výrobkov pre určité účely, ktoré sa môžu líšiť od tých, ktoré platia v susedných oblastiach. Aj keď sa spoločnosť BDI sa snaží zabezpečiť, aby jej výrobky boli v súlade s týmito zákonmi, tak nemôže zaručiť ich dodržiavanie, a nemôže byť zodpovedná za to, ako je daný výrobok inštalovaný alebo ako sa používa. Pred zakúpením a používaním výrobku, si prosím prečítajte použitie uvedeného výrobku ako aj miestne zákony a predpisy, a ubezpečte sa o tom, že výrobok, inštalácia a používanie ich bude splňovať. Predávané produkty sú určené len na všeobecné priemyselné použitie, nie na špeciálne aplikácie.

Žiadne záruky pre spotrebiteľov: Spoločnosť BDI neposkytuje žiadne záruky pre tých, ktorí sú definovaní ako spotrebitelia v Magnuson-Mossovom zákone o vylepšení záruky z dielne Federálnej obchodnej komisie.

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými látkami a informácie o výrobku na základe návrhu Kalifornského zákona 65: Karta bezpečnostných údajov (MSDS v preklade KBU) pre BOZP alebo iné použitie výrobku alebo agentúra či oddelenie bezpečnosti pracovníkov, ktorá definuje nebezpečné látky a zoznam známych výrobkov pre príslušné vlády alebo štáty, ako je napríklad aj štát Kalifornia, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, alebo reprodukčné poškodenie je Vám plne k dispozícii na miestnej pobočke spoločnosti BDI, alebo sa skontaktujte priamo so spoločnosťou BDI, sídliacou na adrese: 8000 Hub Parkway, Cleveland, Ohio 44125, v USA. Informácie a odporúčania uvedené na Karte bezpečnostných údajov, či bezpečnostnom liste dodanom od výrobcu sa považujú za presné a spoľahlivé. Avšak spoločnosť BDI neposkytuje žiadnu záruku s ohľadom na presnosť a spoľahlivosť informácií alebo vhodnosti uvedených odporúčaní. Spoločnosť BDI sa zrieka akejkoľvek a všetkej zodpovednosti voči ktorýmkoľvek používateľom uvedeného výrobku, keďže takéto informácie poskytuje výhradne výrobca príslušného výrobku.

Spravodlivé pracovné normy: Spoločnosť BDI potvrdzuje, že všetky jej prevádzky sú v súlade so všetkými platnými požiadavkami vládnych pracovných alebo zamestnaneckých zákonov danej krajiny alebo inej jurisdikcie, ako sú zákony a predpisov o spravodlivých pracovných normách a nariadenia amerického ministerstva práce.

DODATOČNÉ PODMIENKY
Vyššia moc: Spoločnosť BDI nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo zníženie výkonnosti v dôsledku úplného alebo čiastočného vplyvu vyššej moci, prerušenie práce, nedostatky, neschopnosť vyrábať výrobky, plniť dodávky alebo suroviny, nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo iné okolnosti, alebo príčiny pôsobiace mimo kontroly spoločnosti BDI pri realizovaní jej obchodných činností.

Zrušenie (stornovanie): Akékoľvek zrušenie alebo stornovanie musí byť schválené stranou BDI písomne a môže podliehať poplatkom na opätovné uskladnenie a ďalším poplatkom.

Prevedenie na iného: Zákazníci nesmú previesť žiadnu objednávku alebo žiadne výhody z nej vyplývajúce na iného bez písomného súhlasu spoločnosti BDI. Akékoľvek uskutočnenie alebo pokus o postúpenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti BDI bude oprávňovať spoločnosť BDI na zrušenie takejto objednávky pre každého takéhoto zákazníka.

Elektronický systém vzájomnej výmeny údajov: Ak sa spoločnosť BDI so zákazníkom navzájom dohodli na použití elektronického systému na vzájomnú výmenu údajov (EDI) pre uľahčenie kúpno-predajných transakcií, tak zákazník súhlasí s tým, že nebude spochybňovať (i) akúkoľvek zmluvu o predaji vyplývajúcu z EDI transakcie podľa ustanovení akéhokoľvek zákona bez ohľadu na to, či zmluvy musia byť v písomnej forme alebo podpísané signatármi pre ktorých bude týmto záväzná; alebo (ii) sprístupní kópie EDI záznamov v rámci svojich obchodných záznamov s výnimkou nariadení z počutia, zákonov o najlepších dôkazoch alebo iného obdobného predpisu, a to na základe toho, že takéto záznamy nevznikli alebo neboli zachované v listinnej podobe. Spoločnosť BDI a zákazník spolu prerokujú a dohodnú sa na technických normách a metódach, ktoré použijú pri realizovaní EDI nákupov, a budú taktiež používať správne bezpečnostné postupy na ochranu EDI záznamov pred neoprávneným prístupom. Obchodné záznamy vedené spoločnosťou BDI týkajúce sa EDI nákupov, ktoré zrealizoval zákazník musia byť kontrolovateľné.

Zmena (úprava) podmienok: Prijatie akejkoľvek objednávky spoločnosťou BDI podlieha súhlasu zákazníka so všetkými podmienkami uvedenými v dokumentácii spoločnosti BDI, a súhlas kupujúceho s týmito podmienkami, sa predpokladá odvtedy, ako kupujúci potvrdil prijatie súhlasu spoločnosti BDI, alebo od súhlasu kupujúceho so všetkými alebo niektorými časťami objednaných tovarov alebo služieb. Žiaden dodatok alebo zmena podmienok nie sú záväzné pre spoločnosť BDI, pokiaľ nie sú písomne schválené zo strany spoločnosti BDI. Ak nákupná objednávka alebo iná korešpondencia obsahuje termíny alebo podmienky v rozpore s podmienkami uvedenými v súhlasnom potvrdení vystavenom zo strany spoločnosti BDI, tak sa súhlas spoločnosti BDI s prijatím akejkoľvek objednávky nesmie považovať za súhlas s akýmikoľvek ďalšími termínmi a podmienkami, ani to nebude znamenať udelenie výnimky od spoločnosti BDI pre niektorý z termínov a podmienok obsiahnutých v predchádzajúcom súhlasnom potvrdení vystavenom zo strany spoločnosti BDI.

Kompletná dohoda: Termíny a podmienky vo formulároch spoločnosti BDI, potvrdenia alebo oznámenia, faktúry, citácie, a katalógové kúpno-predajné podmienky, sú tu zahrnuté formou odvolávok a tvoria kompletnú/úplnú a výlučnú/výhradnú zmluvu medzi kupujúcim a spoločnosťou BDI.

Obchodovateľné materiály: Zákazník týmto potvrdzuje, že sa nakupuje tento materiál(y) ako "obchodovateľný materiál", ako je to zadefinované v platných právnych predpisoch alebo predpisoch upravujúcich nebezpečné výrobky alebo materiály v rámci príslušnej krajiny alebo jurisdikcie, ako sú predpisy o nebezpečných materiáloch uvedené v hlave 49 zákonníka, teda zbierky Federálnych zákonov Spojených štátov amerických. Všetci zákazníci potvrdzujú nákupom a prevzatím akéhokoľvek výrobku alebo služby predávanej spoločnosťou BDI takémuto zákazníkovi, že ako zákazník nemá v úmysle použiť materiál(y) na priamu podporu hlavnej obchodnej činnosti zákazníka (čo nie je doprava), a zákazník nemá v úmysle predávať ďalej uvedený materiál alebo ho prepravovať v inom ako zákazníkovom vozidle alebo vozidle jeho zástupcu alebo nástupcu.

Odpustenie, voľba práva/jurisdikcie a miesto konania prípadného súdu: Neschopnosť ktorejkoľvek strany presadiť právo podľa tohto zákona, alebo trvať na dodržiavaní akejkoľvek podmienky nie je a nebude znamenať zrieknutie sa tohto práva alebo ospravedlniť akékoľvek následné neuskutočnenie ktoréhokoľvek takéhoto termínu alebo podmienok druhou stranou. Všetky transakcie sa musia riadiť zákonmi krajiny, štátu alebo inej jurisdikcie, v ktorej sa nachádza miesto podnikania spoločnosti BDI. Touto jurisdikciou je v Spojených štátoch amerických krajský súd v Cuyahoga County v štáte Ohio.

Žiadne výhody pre tretiu stranu: Ustanovenia uvedené vyššie slúžia pre výhradný prospech tu uvedených zmluvných strán a neposkytujú žiadne právo, výhody alebo nároky akejkoľvek osobe alebo subjektu, ktorý nie je priamym kupujúcim uvedeného výrobku zakúpeného od spoločnosti BDI.