PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA
Pravidlá správania sa pre dodávateľov

Pravidlá správania sa pre dodávateľov

Účel a definícia

V spoločnosti BDI veríme, že dosiahnutie najvyšších možných štandardov etického konania a integrity vytvára pevné základy, na ktorých sú založené úspešné obchodné vzťahy. Od dodávateľov očakávame, že budú obchodovať eticky a zodpovedne, a od našich dodávateľov vyžadujeme, aby dodržiavali nasledujúce minimálne štandardy konania.

Štandardy primeraného konania dodávateľov

Dodávatelia BDI vrátane svojich zamestnancov, zmocnencov a/alebo zástupcov sa musia správať eticky a pri styku so zamestnancami BDI a zákazníkmi BDI sa musia vyhýbať akýmkoľvek formám korupcie a vydierania.

Protizákonné obťažovanie zamestnancov BDI a zákazníkov BDI vrátane, ale nie bez obmedzenia na sexuálne obťažovanie a obťažovanie na základe rasy, náboženstva, veku, postihnutia, národnostného pôvodu alebo sexuálnej orientácie, je prísne zakázané.

Na pracoviskách dodávateľov nesmie dochádzať k obťažovaniu alebo hrozbám násilia.

Všetky pracovné pomery musia byť dobrovoľné.

Pri nábore a povyšovaní zamestnancov nesmú dodávatelia pristupovať k nepriaznivej diskriminácii.

Dodávatelia majú zakázané využívať detskú prácu.

Dodávatelia musia dodržiavať platné zákony o mzdách v krajinách alebo komunitách, kde pôsobia.

Zariadenia dodávateľov musia vyhovovať platným štandardom bezpečnosti v krajinách alebo komunitách, kde pôsobia.

Dodávatelia musia dodržiavať platné zákony na ochranu životného prostredia v krajinách alebo komunitách, kde pôsobia.

Dodávatelia musia rešpektovať dôverné informácie spoločnosti BDI alebo zákazníkov BDI a nesmú ich zdieľať s ďalšími stranami.

Náprava

BDI si vyhradzuje právo na preverenie dodávateľov, či spĺňajú tieto pravidlá.

Porušenia týchto pravidiel majú za následok umiestnenie dodávateľa na skúšobnú listinu BDI až do odstránenia porušení.

Pretrvávajúce porušenia týchto pravidiel môžu viesť k prerušeniu obchodného styku so spoločnosťou BDI.